bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki (wg PKD) jest:

 1. PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 2. PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 3. PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 4. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 5. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 6. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 7. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
 8. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 9. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 10. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 11. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 12. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 13. PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 14. PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 15. PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 16. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 17. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 18. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 19. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 20. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 21. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 22. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 23. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe
 24. PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
 25. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 26. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 27. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 28. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 29. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 30. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 31. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 32. PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 33. PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody


Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 04.07.2022
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 4 865